Sofia, Bulgaria +359878341049 pihub@pihub.bg

Начална страница > Хъб > Обучение

Обучение

Как се оценява и управлява риска при доставка на безопасна питейна вода?


Предстои Ви да съставите план-доклад за оценка и управление на риска при доставяне на питейна вода? Не се притеснявайте, ние можем да Ви помогнем. Сега е момента да заявите специализирано обучение.

Съставили сте план-доклад за оценка и управление на риска при доставяне на питейна вода и искате да проверите и надградите знанията на екипа Ви? Сега е момента да го направите.

Главното основание за разработване на плана е чл.9 от Наредба №9 от 16.03.2001г. за качеството водата, предназначена за питейно-битови цели (изм.и доп.ДВ.бр.6/16.03.2018) и директива за питейните води.

Оценката на риска се базира на общите принципи на оценяване на риска, определени във връзка с международни стандарти, като например стандарта БДС EN 15975-2 „Безопасност при доставяне на питейна вода, указания за управление на риск и кризи. Част 2: Управление на риска“. Управление на риска стъпка по стъпка и подхода на планове по безопасност на водата на Световната Здравна Организация (СЗО).

Ползи от оценка на риска:

 • Ключово предимство на план-доклада е, че служителите в комуналните услуги ще осъзнаят все по-добре своята роля в осигуряването на безопасна питейна вода за хората;
 • Други предимства могат да включват спестяване на разходи (например чрез намаляване или премахване на ненужен мониторинг и тестване, намаляване на необходимостта от пречистване или подобряване на поддръжката), подобрена комуникация и взаимоотношения със заинтересованите страни;
 • Поставя се по-голям акцент върху превенцията, чрез добри практики на управление и по-малко се разчита на физико-химичен и микробиологичен анализ на пречистената вода, когато вече възможностите за коригиращи действия са ограничени;
 • Предлага се систематичен подход за управление на качеството на питейната вода на всички етапи, от водоизточника до потребителите;
 • Осигурява се прозрачност и по този начин се повишава доверието в доставчика на комуналната услуга.

Кой може да участва: Това обучение е предназначено за служители на ВиК дружества

Брой участници от едно дружество: неограничен

Препоръчителен брой участници: 8-10 човека

След успешно завършване, Вие и вашият екип ще бъдете уверени и способни да съставите пълноценен и професионален план за оценка и управление на риска при доставяне на питейна вода, в съответсвие с изискванията на Министерство на Здравеопазването на Република България.

Онлайн обучение – програма

Ден 1

Раздел 01 – Въведение

Продължителност: 70 мин.

Цел

Чрез активно участие и успешно завършване на раздел 01, всеки участник трябва да може да:

 • Обясни, че планът е подход за управление на риска, който съществува в по-широка рамка за доставяне на безопасна питейна вода;
 • Обясни защо традиционните подходи за мониторинг на крайните параметри са недостатъчни за осигуряване на безопасност на питейната вода;
 • Разясни защо се разработва план-доклад и защо е необходим.

Раздел 02 – Кой трябва да е в екипа?

Продължителност: 90 мин.

Цел

Чрез активно участие и успешно завършване на раздел 02, всеки участник трябва да може да:

 • Демонстрира ясно разбиране за целта на екипа и следователно кой трябва да участва в разработването и изпълнението на плана;
 • Обясни защо ангажирането на висшето ръководство от самото начало е от жизненоважно значение;
 • Оцени относителната важност на всички заинтересовани страни по плана, по отношение на осигуряването на доставката на безопасна питейна вода;
 • Идентифицира експертния опит, необходим за проектиране и прилагане на ефективен план с ясно определени роли.

Ден 2

Раздел 03 – Описание на водопроводната система, какво включва?

Продължителност: 120 мин.

Цел

Чрез активно участие и успешно завършване на раздел 03, всеки участник трябва да може да:

 • Определи кои фактори трябва да се вземат предвид, при описанието на водоснабдителната система;
 • Обясни взаимосвързаната диаграма на компоненти от водопроводната система – от източника до точката на водоползване;
 • Формулира често срещани предизвикателства, при описание на водоснабдителната система.

Ден 3

Раздел 04 – Кои са опасностите и опасните събития, как да се оцени риска от тях?

Продължителност: 120 мин.

Цел

Чрез активно участие и успешно завършване на раздел 04, всеки участник трябва да може да:

 • Обясни етапите и значението на идентифицирането на опасностите и оценката на риска;
 • Оцени риска за дадени опасности и/или опасни събития;
 • Идентифицира уязвимите зони или процеси във водоснабдителната система;
 • Очертае общите предизвикателства, свързани с използването на методи за оценка на риска.

Ден 4

Раздел 05 – Как се определят и валидират контролиращи действия, оценяване и приоритизиране на рискове?

Продължителност: 120 мин.

Цел

Чрез активно участие и успешно завършване раздел 05, всеки участник трябва да може да:

 • Разбере методите и условията за контрол и валидиране;
 • Идентифицира типичните мерки за контрол за всички етапи на водоснабдителната система;
 • В конкретни случаи да прецени кои мерки се използват за контрол на определени опасности;
 • Обясни процесите свързани с валидиране на контролните мерки;
 • Разбира предизвикателствата при определяне приоритетите на рисковете.

Ден 5

Раздел 06 – Как да се разработят и поддържат подобряващи действия?

Продължителност: 120 мин.

Цел

Чрез активно участие и успешно завършване на раздел 06, всеки участник трябва да може да:

 • Обясни защо е необходим план за подобрение / надграждане и кои четири дейности са включени;
 • Определи факторите, които трябва да се вземат предвид при представяне на плана до висши мениджъри за финансови инвестиции за подобрения;
 • Обясни предизвикателствата при разработването / прилагането и поддържането на план за подобрение / надграждане.

Ден 6

Раздел 07 – Как да съблюдаваме изпълнението на контролиращите действия?

Продължителност: 120 мин.

Цел

Чрез активно участие и успешно завършване на раздел 07, всеки участник трябва да може да:

 • Оцени значението и важността на мониторинга, като начин за защита на общественото здраве;
 • Разработи програма за мониторинг на най-добрите практики за тяхното организиране;
 • Предприеме необходимите действия след необичайни резултати от мониторинга.

Ден 7

Раздел 08 – Как се верифицира ефективността на плана?

Продължителност: 120 мин.

Цел

Чрез активно участие и успешно завършване на раздел 08, всеки участник трябва да може да:

 • Разбере целта на проверката и да опише трите ключови действия на проверката;
 • Разбере разликите между оперативния мониторинг и мониторинга за съответствие и между валидирането и верификацията;
 • Създаде ефективна програма за проверка на плана.

Ден 8

Раздел 09 – Как се подготвят процедурите за управление на плана?

Продължителност: 120 мин.

Цел

Чрез активно участие и успешно завършване на раздел 09, всеки участник трябва да може да:

 • Обясни процедурите за управление при различни условия на работа;
 • Разбира значението на организационната култура и управление;
 • Разработи компоненти за процедурите за управление.

Ден 9

Раздел 10 – Как се разработват поддържащи програми за плана?

Продължителност: 120 мин.

Цел

Чрез активно участие и успешно завършване на раздел 10, всеки участник трябва да може да:

 • Оцени относителната важност на поддържащите програми в по-широки контекст на плана и доставката на безопасна питейна вода;
 • Обясни какво представлява ефективната помощна програма;
 • Проучи ролята на организационната култура за успеха на внедряването на плана.

Ден 10

Раздел 11 – Кога да се планира периодично преразглеждане на плана?

Продължителност: 120 мин.

Цел

Чрез активно участие и успешно завършване на раздел 11, всеки участник трябва да може да:

 • Обясни кога и какво да се прегледа в плана;
 • Обясни някои често срещани предизвикателства при прегледа на плана;
 • Обясни ясно предимствата на актуализираният план.

Ден 11

Раздел 12 – Как се ревизира плана при настъпване на инцидент?

Продължителност: 120 мин.

Цел

Чрез активно участие и успешно завършване на раздел 12, всеки участник трябва да може да:

 • Идентифицира при какви обстоятелства и защо е необходим преглед след извънредни ситуации, инциденти и пропуски;
 • Обясни необходимостта от култура на градивна и позитивна критика;
 • Оцени как може да бъде променен плана след даден инцидент, извънредна ситуация или пропуск.

 След всеки раздел участниците получават материали за упражнение с въпроси за отговор.

За да съставите план вие трябва да преминете през всички раздели. Съдържанието на курса представлява съдържението на плана.

Издаване на сертификат за успешно завършено специализирано обучение.

Отдалечено присъствие / Дистанционна форма.

Запитване