Sofia, Bulgaria +359878341049 pihub@pihub.bg

Разходомери дебитомери

Разходомери

Дебитомери (разходомери) HÖNTZSCH. Вихрови, ротационни, термични и ултразвукови разходомери (дебитомери). Измервателна технология за разход/дебит, масов разход/дебит и скорост на потока за въздух/газове и вода/течности.

Измервателните уреди HÖNTZSCH са приложими при високи налягания до 50 бара. В допълнение, уникалната им якост е приложима в опасни зони, агресивни среди, газове с температури до +550 °C, високи скорости на потока до 200 m/s или в тръбни потоци с променлив състав на газа или посока на потока. Нещо повече, те осигуряват прецизни резултати от измерването дори при най-малки скорости на измерване на потока и най-ниски обемни потоци. Приложения за газове - въздух, амоняк, бутадиен, водород, пропан-бутан, природен газ, въглероден диоксид, серен хексафлуорид, хелий, сметищен газ, кислород и много други гозови среди. Разходомерите на Höntzsch предоставят най-точните резултати. Нашите устройства за поток се прилагат дори при най-тежки условия, като силно замърсяване или замърсяване с прах.

МОЖЕМ ДА КАЛИБРИРАМЕ ВАШИТЕ РАЗХОДЕМЕРИ, които подлежат на метрологичен контрол, в съответствие с DIN EN ISO/IEC 17025.

ЛАБОРАТОРИЯТА ЗА ПРОВЕРКА И КАЛИБРИРАНЕ НА СРЕДСТВА ЗА ИЗМЕРВАНЕ НА HÖNTZSCH ИМА АКРЕДИТАЦИЯ ПО БДС EN ISO/IEC 17025, DAKKS И Е ЧЛЕН НА DKD (ГЕРМАНСКА КАЛИБРАЦИОННА СЛУЖБА).

Нашите съоръжения за тестване са класирани сред най-точните измервателни и контролни технологии в световен мащаб. Акредитация по DAkkS и БДС EN ISO/IEC 17025 за скорост на потока, разход/дебит, масов дебит, както и масов поток на газове. 

Vane Wheel FA - Ротационен разходомер (дебитомер)

Разход / Дебит и скорост на потока в тръби и канали, измерване на профили на потока, аеродинамични изследвания, измерване на ламинарен поток, също при високи температури на газ, отработени газове, дебит и скорост на потока в течащи води.

Разходомер

 

Разходомер

Vane Wheel - разходомери

• Сонди или измервателни тръби
• За измерване във въздух / газове и вода / течности;
обхват на измерване във въздух / газове 0,2… 150 m/s
• Средни температури до +550 °C
• Пренебрежимо малка загуба на налягане
• Устойчив на агресивни газове
• Отчитане на посоката +/- на потока
• Profibus
• Приложения в Ex атмосфери

Thermal TA - Термичен разходомер (дебитомер)

Фиксирано и преносимо измерване на потреблението на сгъстен въздух и други чисти газове; Измерване на ламинарен поток в чисти помещения, под вентилатор-филтърни блокове; измерване на дебита в производствените съоръжения на фармацията, хранително-вкусовата и полупроводниковата промишленост, както и мониторинг на потока в изолатори или измерване на скоростта на утаяване в кабините за пръскане. Измерване на количеството въздух употребявано от горелка или газови течове; Мониторинг на съоръжения, свързани с безопасността - в космическата, както и на лодки и кораби. Отработени газове, дебит и скорост на потока в течащи води.

 

Разходомер

 

Flow meter

Thermal - Термични разходомери

Електрически нагреваем сензорен елемент
Топлинният поток върху околния газ определя масовия поток,
скорост на потока и стандартен дебит
Сонди или измервателни тръби
Пропорционално измерване на масовия дебит на газ във въздух, азот, природен газ,
аргон, хелий, пропан, бутан, CO₂,…
Работни температури до 140 °C
Стандартна скорост на потока 0,2 ... 200 m/s; стандартен дебит от 0,4 m³/h

Приложения в Ex атмосфери

сертификати разходомери

Vortex VA -  Вихров разходомер (дебитомер)

Измерване на скоростта на потока и скоростта на потока във влажни и/или натоварени с частици газове, биогаз или отработени газове, също съгласно насоките за чист въздух (TA Luft). Измерване на дебита на въздух за аерация на утайки, отпадъчни газове, водна пара и всмукателен въздух на двигателя на изпитвателните станции. Скорост на потока в климатични аеродинамични тунели, разредени отработени газове от автомобили, тунели за движение и в ядрени технологии.

вихров разходомер

 

Разходомер

Vortex - разходомери

Използва ултразвук
Сонди или измервателни тръби
За определяне на скоростта на потока и дебита на въздух / газове
Работни температури до 240 °C
Незначителна загуба на налягане
Първоначална стойност само 0,5 m/s
Няма движещи се части
Дългосрочна стабилност чрез „цифрово измерване“
Приложения в Ex атмосфери

Ultrasonic UA - Ултразвуков разходомер (дебитомер)

Този принцип на измерване се нарича още метод на разликата във времето на преминаване. За измерване на скоростта на потока на течности, използвайки тази техника, ултразвукови импулси се изпращат и приемат едновременно през средата по посока на потока и срещу него. Сензорите работят последователно като предавател и приемник. Времето за преминаване на акустичните сигнали, филтрирани през средата в посока на потока, е по-кратко от времето срещу нея. Разликата във времето на преминаване Δt се измерва и може да се използва за изчисляване на средната скорост на потока на течности, филтриращи през акустичния път. След измерване на скоростта на потока и с напречното сечение на тръбата може да се изчисли обемният поток.

 

Ултаразвуков разходомер

Ultrasonic - разходомери

• Вода, дизел, петролни продукти, гликолови смеси, ...
• с обхват на измерване 0,1 ... 20 m/s
• За тръбопроводи от 13 mm до 2000 mm
• Неинвазивно измерване на течности в тръбопроводи и канали
• Отчитане на посоката +/- на потока

Преносим разходомер

 

Преносим уред за измерване на разход / дебит NT/Ex

Показване на до три стойности
Съхранение на до 100 точки за измерване или потребителски профили
Регистратор на данни за съхраняване на до 40 000 стойности
Многофункционални аналогови входове 0-10 V / 4–20 mA
Два аналогови изхода 0-10 V
USB интерфейс за изтегляне на регистрирани данни
IP65 тип защита

СОНДИ ЗА ДЕБИТ (РАЗХОД)