Sofia, Bulgaria +359878341049 pihub@pihub.bg

ClearView® db VIS-NIR Двойно Лъчев Процесен Фотометър

Фотометърът ClearView на GUIDED WAVE е първият истински двулъчев филтърен фотометър. Основната атракция на всеки фотометричен анализатор е неговата ниска цена, но компромисът обикновено е производителността. Guided Wave драстично подобри производителността на фотометъра, като добави нашата уникална двулъчева оптика, която осигурява дългосрочна, стабилна работа. Гъвкавите конфигурации на ClearView db отговарят и на много изисквания за онлайн анализ на процесни потоци от течности до газове.

Типични приложения

Цвят - ASTM или SAYBOLT в горивата
OH (хидроксилно) число за крайната точка на полимерната реакция
Съдържание на вода в разтворители

Прозрачност в дизелово гориво с опция за мътност
NaOH във вода

ClearView db Ползи и Предимства

Дизайн с двоен лъч намалява отклонението поради стареене на лампата - осигурявайки дългосрочни резултати
Няколко опции означават най-ниски разходи за монтаж
Шест позиции на филтъра правят многопараметричен анализ възможност
Незадължителен втори канал за проба за по-ниска цена на точка за измерване
Незадължителен мониторинг на мътността
Съвместим с широка гама проточни клетки и сонди
Ниска поддръжка
Волфрамова халогенна лампа с дълъг живот (типично> 4000 часа)
Двойно-лъчевите характеристики удължават времето между необходимите почиствания на сондата

Фиг 1: ClearView db Принципна схема

Dual-Beam Photometer

VIS-NIR Dual-Beam Photometer

Принцип на работа

Фотометрията е основно измерване на интензивността на светлината. Наблюдавани на много нива, промените в интензивността на светлината възникват в резултат на взаимодействия с различни материали. Освен това законът на Бир-Ламбърт описва полезна връзка между светлината и материята. Материята поглъща светлина в измерими количества при определени дължини на вълната. Степента на поглъщане корелира с концентрацията на материя, която е изложена на светлината през известно оптично разстояние или дължина на пътя. По този начин химичните концентрации и физическите характеристики на пробата от процеса могат да бъдат точно анализирани. Ефективният дизайн на анализатора позволява този принцип да бъде използван онлайн с мощно използване на науката и постигане на високо ниво на контрол на процеса.

Всяко успешно приложение ClearView db се дефинира от калибрирането. Калибрирането се състои от данни за поглъщане, съответстващи на аналитични стойности, които описват състоянието на потока от процеса. Дължините на вълните, посочени за приложението, са представени от филтри, инсталирани във фотометъра. Ако и когато настъпят промени в процеса, ClearView отразяват това мигновено.

Цялостна система

ClearView db е пълна аналитична система, състояща се от три основни компонента: 1) фотометър, 2) оптични кабели и 3) интерфейс (сонди и/или поточни клетки). Фотометърът предава светлината на източника и количествено определя светлината, която не е погълната от пробата (Фигура 1). Оптични влакнести кабели се използват за пренасяне на светлината от фотометъра до пробата и обратно. Използването на високоефективни влакнести кабели позволява интерфейсът на пробата да бъде разположен на разстояние до 100 метра от фотометъра.

Често успехът на анализатора зависи от правилния избор на интерфейса на пробата. Db ClearView е съвместим с големия избор от здрави и ефективни интерфейси (сонди и/или поточни клетки) с направлявана вълна. Следователно фотометрията вече е опция дори в най-суровите среди.