Sofia, Bulgaria +359878341049 pihub@pihub.bg

Проектиране по част технологична P&ID

Начална страница > Хъб > Проектиране

Проектиране по част технологична

Проектиране по част технологична на инвестиционния проект, съгласно Наредба № 4 за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти.

Хъб за Процеси и Апарати разработва проекти по част Технологична за обекти от всички категории по ЗУТ.

Хъб за Процеси и Апарати разработва 3D модели на тръбни линии, планове и разрези с указано разположение и вид на първични опори, изометрии за всички тръбни линии и доклад за стрес анализ – якостно-деформационен анализ на тръбопроводи.

Хъб за Процеси и Апарати прилага добрата проектантска практика, съгласно насоките на КИИП, НПС “Технологии”.

Основни направления:

Технологични проекти и решения за Химическата промишленост

Проектиране по част технологична. Проектиране за химическа индустрия.

Проекти и технологии за Нефтохимическата индустрия

Проектиране по част технологична. Проектиране за нефтохимическа индустрия.

Технологични проекти и решения за производство на Торове

Проектиране по част технологична. Проектиране за торова индустрия

Приложения за Фармацията

Проектиране по част технологична. Проектиране на фармацевтична индустрия.

Технологии и решения за Хранително Вкусова индустрия

Проектиране по част технологична. Проектиране за хранително вкусова индустрия.

Технологични проекти за производство на Целулоза и Хартия

Проектиране по част технологична. Проектиране на целулоза и хартия.

Технологични проекти за производство на Полимери

Проектиране по част технологична. Проектиране за полимерна индустрия.

Проекти и технологии за Минната промишленост

Проектиране за минна индустрия

Технологични проекти за производство и обработка на Метали

Проектиране за метали

Проекти и технологии за опазване на Околната Среда

Проектиране за околна среда

Проектиране на пречиствателни станции за Води

Проектиране за пречистване на води

Проектиране на Лаборатории

Проектиране на лаборатории

Други технолочини процеси и производства

Хъб за Процеси и Апарати разработва прединвестиционни проучвания, задания за проектиране, идейни, технически и работни проекти.

Хъб за Процеси и Апарати предлага и извършва компютърно моделиране и симулация на химични, био-химични, физико-химични и други технологични процеси.

Част технологична на техническия проект се представя в чертежи, които съдържат технологични планове и схеми на предлаганите решения.

Част технологична на техническия проект се придружава от обяснителна записка, в която се описват:

1. приетата технология по отношение на нейните технико-икономически показатели (производителност, специфични разходи на енергия, степен на механизация и др.);

2. всяко технологично решение с характеристика на технологичния процес, режим на работа и компановъчните решения с обосновка на необходимите площи и обеми;

3. избраното технологично оборудване с обосновка;

4. вътрешноцеховият и вътрешнозаводският транспорт;

5. осигуряването на технологията с тръбопроводи за сгъстен въздух, вакуум, технологичен въздух, пара и др.;

6. степента на специализация на производството;

7. степента на механизация на технологичните процеси;

8. организацията на механо-ремонтните работи, складовото стопанство и лабораторния контрол;

9. необходимата работна сила, осигуряването на производството със суровини, горива и др., характеристиката на разходите на суровини и спомагателни материали, електрическа енергия, технологични горива, въздух, пара, вода, отделянето на отпадъчни води, топлинният баланс на производството, товарооборотът и други показатели, характеризиращи технологичното решение;

10. постигнатите здравословни и безопасни условия на труд, санитарно-битовото обслужване и пожарната безопасност;

11. изисквания към част Автоматизация на Технологичното Производство;

12. изисквания към електроснабдяването;

13. изисквания към водоснабдяването.

14. технологичните изчисления;

15. количествена сметка за СМР на част технологична;

16. спецификация на технологичното оборудване;

17. ръководство за експлоатация на инсталацията.

Запитване